ALGEMENE VOORWAARDEN

INLEIDING

De PetAlert website (regionaal en nationaal), toepassingen, documentatie en aanverwante diensten (samen het Platform) worden beheerd door Uzino Sàrl, een vennootschap naar Zwitsers recht met maatschappelijke zetel in Leytron (IDE CHE-236.397.546) (Uzino of wij, ons, onze).

Elke persoon (de Gebruiker of jij, jouw) die toegang heeft tot of gebruik maakt van het Platform op welke manier dan ook, doet dit op voorwaarde dat hij of zij deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zonder voorbehoud en uitdrukkelijk aanvaardt.

1. DOEL

De Algemene Voorwaarden definiëren de voorwaarden waaronder je het recht hebt op toegang tot en gebruik van het Platform; ze bevatten ook ons privacybeleid (zie artikel 11).

2. REGISTREREN OP HET PLATFORM

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van het Platform vragen we je om je te registreren, wat je direct kunt doen op ons registratieformulier.

Registratie op het Platform kan al dan niet gepaard gaan met het afsluiten van een dienstencontract tussen het Platform en jou (het Contract), afhankelijk van het gekozen gebruikersniveau (zie Artikel 6).

3. GEBRUIKERS

Vier gebruikersniveaus hebben toegang tot het Platform: de Bezoeker, de Toeschouwer, het Lid en de Abonnee.

3.1 BEZOEKER

De Bezoeker verwijst naar alle Gebruikers die toegang hebben tot het Platform. Bezoekers kunnen de publieke pagina's van het Platform raadplegen, in het bijzonder de verschillende Alerts. Indien zij willen reageren op Verdwijningsalerts of Discovery Alerts of een Discovery Alert willen indienen, dienen zij zich te identificeren. Deze handelingen zijn gratis.

3.2 WATCHER

De Watcher verwijst naar de persoon die is toegelaten om deel te nemen aan het Watcher-onderzoeksprogramma.

Je wordt een Watcher door je aan te melden voor het Watcher-onderzoeksprogramma en een bevestiging van ons te ontvangen.

De Watcher kan met name zijn geografische locatie opgeven en ons zijn mobiele telefoonnummer geven. Door dit te doen, gaat hij akkoord met het ontvangen van Verdwijningswaarschuwingen. Deze worden over het algemeen alleen verzonden tussen 08:00 en 22:00 uur op weekdagen en tussen 10:00 en 22:00 uur in het weekend en op feestdagen. Deze functie kan op elk moment worden geactiveerd en gedeactiveerd.

De Watcher ontvangt credits voor de volgende acties: het delen van advertenties, relevante opmerkingen en het aanmaken van geldige Discovery Alerts. Ze ontvangen ook credits wanneer ze een nieuwe gebruiker sponsoren. Credits worden gebruikt om voordelen te verkrijgen op het Platform (cadeaus, kortingen, etc.). Credits kunnen niet worden omgezet in geld. Ze kunnen niet worden overgedragen.

Je verliest de status van Watcher door je uit te schrijven of je profiel te deactiveren (zie artikel 13). Als een Watcher 90 opeenvolgende dagen geen actie onderneemt, wordt zijn profiel automatisch gedeactiveerd. In al deze gevallen (uitschrijving of deactivering van het profiel) worden ongebruikte Credits geannuleerd.

3.3 LEDEN

Lid betekent elke persoon die zich registreert voor PetAlert diensten.

Lidmaatschap wordt verkregen door het publiceren van een Discovery Alert of door het bestellen van een Disappearance Alert. Houd er in het laatste geval rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om een bestelling te weigeren en dat we pas een bevestiging sturen als we de prijs van de bestelling hebben ontvangen.

Door Lid te worden via de bestelling van een Verdwijningsalarm, geniet u niet alleen van de uitzending van het Verdwijningsalarm, maar ook van de hoedanigheid van Abonnee en de daaraan verbonden voordelen, gedurende een periode van één jaar (cf. artikel 3.4).

Leden kunnen ook deelnemen aan het Watcher-programma.

Je verliest je lidstatus door je uit te schrijven of je profiel te deactiveren (zie artikel 13).

3.4 ABONNEMENT

De abonneestatus wordt enerzijds verkregen door uw abonnementsaanvraag en anderzijds door onze bevestiging. Het kan ook worden verkregen door het bestellen van een Disappearance Alert (zie artikel 3.3).

Het abonnement is nominaal, persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is alleen gekoppeld aan 1 dier.

Het abonnement geldt voor een jaar en kan op verzoek van jaar tot jaar worden verlengd.

Een abonnement geeft recht op toegang tot diensten van het Platform die zijn voorbehouden aan Abonnees. In het bijzonder omvat de abonnementsprijs het recht om een Verdwijningsalert te publiceren. Voor alle andere Verdwijningsalerts worden echter kosten in rekening gebracht. Om technische redenen kunnen Verdwijningsalerts over het algemeen pas 10 dagen na activering van het abonnement worden gepubliceerd.

De Abonnee heeft ook het recht om deel te nemen aan het Watcher-programma.

De abonneestatus eindigt aan het einde van het abonnement of wanneer uw profiel wordt gedeactiveerd (zie artikel 13).

4. ALERTS

Vermiste Alerts zijn informatie over een verloren dier die via het Platform wordt uitgezonden. Alleen Leden en Abonnees kunnen Missing Alerts plaatsen. Behoudens de speciale regels die gelden voor Abonnees (zie artikel 3.4), zijn er kosten verbonden aan het uitzenden van Missing Alerts. De prijzen staan vermeld op onze website.

Discovery Alerts zijn berichten gepubliceerd op het Platform door Bezoekers, Watchers, Leden of Abonnees die informatie geven over de verblijfplaats van een verloren huisdier. De verspreiding van Discovery Alerts is gratis.

Verdwijningswaarschuwingen worden na activering 30 dagen gepubliceerd, waarna ze automatisch worden gedeactiveerd. Ze kunnen worden verlengd voor opeenvolgende periodes van 10 dagen (er zijn kosten verbonden aan deze service).

Ontbrekende waarschuwingen en Discovery Alerts (samen "waarschuwingen" genoemd) kunnen te allen tijde door de auteur ervan worden verwijderd. Eenmaal gepubliceerd kan een Alert niet meer worden gewijzigd. De auteur ervan kan echter aanvullende informatie verstrekken door middel van Opmerkingen.

Zodra een Waarschuwing is gedeactiveerd, is de inhoud ervan en de bijbehorende Opmerkingen niet langer zichtbaar voor Gebruikers, met uitzondering van de auteur ervan. De inhoud van een Alert die door de Gebruiker of het Platform is gedeactiveerd of ingetrokken, is niet langer zichtbaar op het Platform; deze wordt echter wel bewaard in onze databases (zie artikel 11) en kan op verzoek worden geraadpleegd door de auteur ervan.

5. COMMENTAAR

Reacties zijn aanvullende informatie bij een Alert, met als doel te helpen bij het vinden van een verloren huisdier; ze mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ze kunnen worden gepubliceerd door Bezoekers (die zichzelf hebben geïdentificeerd), Watchers, Leden en Abonnees.

6. CONTRACTEN

Het Platform bevat een beschrijving van de verschillende diensten die we aanbieden voor elk gebruikersniveau. Aan het einde van het bestelproces heb je de mogelijkheid om ons een aanbod te sturen door te klikken op de knop "bestelling bevestigen" of een knop met een vergelijkbare inhoud. Door op een dergelijke knop te klikken, wordt u geacht een aanbod te hebben gedaan om het Contract aan te gaan en de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Het contract komt tot stand als en wanneer wij u een bevestigingse-mail sturen.

Indien van toepassing bestaat het contract uit de volgende documenten: onze bevestiging, de informatie op de pagina die het type diensten beschrijft waarop u zich heeft geabonneerd en de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, hebben de bepalingen van het eerst geciteerde document voorrang.

In het geval van Bezoekers komt er in principe geen Overeenkomst (voor de levering van diensten) tot stand. Desalniettemin zijn Bezoekers alleen gerechtigd om het Platform te bezoeken en te gebruiken in strikte overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

7. PRIJZEN EN BETALINGSWIJZE

In principe zijn de gefactureerde bedragen onmiddellijk betaalbaar na ontvangst van uw bestelling.

Er wordt geen service verleend zonder validatie van de volledige betaling.

Er worden geen kortingen of rabatten toegekend nadat de bestelling is geplaatst. Als er met een creditcard wordt betaald, is de commissie inbegrepen in de verkoopprijs. De verschillende betalingsmogelijkheden kunnen worden geraadpleegd op de pagina "betalingswijzen". PetAlert is niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende bankkosten die door bepaalde banken in rekening kunnen worden gebracht.

Alle betalingen zijn definitief en worden niet terugbetaald, ook niet als je uiteindelijk geen gebruik maakt van de diensten van het Platform of als je account wordt opgeschort of gedeactiveerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Onder de Zwitserse wetgeving is er geen herroepingstermijn voor onze diensten.

We behouden ons ook het recht voor om de prijzen van onze verschillende diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat deze nieuwe prijzen van toepassing zullen zijn op alle bestellingen die geplaatst worden na publicatie van de nieuwe prijzen op het Platform.

Geen enkel geval van overmacht (oorlog, terroristische aanslag of pandemie) kan een verzoek tot terugbetaling van de bestelde en betaalde dienst rechtvaardigen.

8. OMVANG VAN HET ONDERZOEK

Tenzij anders aangegeven door ons, mogen alleen Gebruikers die gevestigd zijn in de volgende landen Alerts uitgeven: Andorra, Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten.

We garanderen alleen de verspreiding van Alerts in de bovengenoemde gebieden. In bepaalde gevallen kan de verspreiding van Alerts worden uitgebreid naar grensgebieden, maar we bieden hiervoor geen contractuele garantie, tenzij we uitdrukkelijk anders aangeven.

9. VERANTWOORDELIJKHEDEN

9.1 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Onze diensten worden beschreven in de contractuele documenten die het contract vormen. In het algemeen verbinden wij ons ertoe om op de overeengekomen manier informatie te verspreiden om het zoeken naar verloren dieren te vergemakkelijken. Wij garanderen echter niet dat de dieren die het onderwerp zijn van een waarschuwingscampagne daadwerkelijk worden gevonden, of dat ze in goede gezondheid worden aangetroffen.

Wij nemen alle maatregelen om de werking van het Platform te handhaven en de veiligheid van de gegevens op het Platform te garanderen. Wij behouden ons het recht voor om de diensten van het Platform te onderbreken of te wijzigen met of zonder voorafgaande kennisgeving, in het bijzonder om onderhoudsredenen.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de werking van het Platform kan worden belemmerd of beïnvloed door talrijke factoren of omstandigheden waarover wij geen controle hebben, zodat wij geen continue veilige toegang tot het Platform kunnen garanderen.

9.2 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE DIE KAN ONTSTAAN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM. IN HET BIJZONDER WIJZEN WIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN (I) HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM HET PLATFORM TE GEBRUIKEN, (II) DE OPSCHORTING OF INTREKKING VAN UW TOEGANG TOT HET PLATFORM (PROFIELUITSCHAKELING OF ANDERSZINS), (III) HET ONBEVOEGDE GEBRUIK VAN DE TERMINAL DIE WORDT GEBRUIKT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT HET PLATFORM, (IV) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT UW GEGEVENS, (V) VERLIES, WIJZIGING, VERTRAGING, ONDERSCHEPPING OF FOUTEN TIJDENS DE VERZENDING VAN EN NAAR HET PLATFORM, (VI) INHOUD GEPUBLICEERD DOOR DERDEN OP HET PLATFORM, (VII) VERKLARINGEN EN HANDELINGEN DOOR DERDEN OP OF VIA HET PLATFORM. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN EN TENZIJ ANDERS DOOR ONS AANGEGEVEN, WORDT ALLE INFORMATIE DIE OP OF VIA HET PLATFORM WORDT GEPUBLICEERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" GELEVERD EN GEVEN WIJ IN DIT OPZICHT GEEN GARANTIES.

9.3 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich ertoe om zijn/haar Persoonlijke Gegevens, evenals elke Waarschuwing of Commentaar geplaatst op het Platform, op een waarheidsgetrouwe, volledige en nauwkeurige manier en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden te verstrekken.

10. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het Platform mag alleen worden gebruikt door natuurlijke personen ouder dan 18 jaar. Als je deze leeftijd nog niet hebt bereikt, ben je niet gemachtigd om het Platform te gebruiken, tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming.

Wij staan het gebruik van het Platform uitsluitend toe voor de doeleinden van de aangeboden diensten. Het is ten strengste verboden om de gegevens die je ter beschikking worden gesteld te gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, in het bijzonder voor commerciële doeleinden, klantenwerving of enige andere activiteit die concurreert met het Platform.

U bent enkel gemachtigd om een Vermissingsalarm te publiceren als u de eigenaar van het dier bent. In geval van twijfel behouden wij ons het recht voor informatie en elk document op te vragen dat ons in staat stelt dit punt te verifiëren. Indien u niet in staat bent de gevraagde informatie te verstrekken, behouden wij ons het recht voor het Alert te verwijderen en uw inschrijving te annuleren of te beëindigen, zonder dat u aanspraak kunt maken op enige financiële vergoeding.

Je bent verantwoordelijk voor de inhoud die je publiceert op het Platform. Je garandeert dat je over alle rechten en autorisaties beschikt om deze inhoud te verspreiden. De foto's of andere afbeeldingen die je publiceert mogen enkel het verloren huisdier tonen. Elke afbeelding die mensen, plaatsen of voorwerpen voorstelt is verboden en zal, indien nodig, worden verwijderd.

Je moet er ook voor zorgen dat je Commentaar en alle elementen die je publiceert op ons Platform voldoen aan de wet. Inhoud die racisme, haat, fysiek geweld, schadelijk voor minderjarigen, pornografisch, obsceen, lasterlijk of smadelijk is, is uitdrukkelijk verboden.

Misbruik of gedrag dat niet in overeenstemming is met de Algemene voorwaarden of vermoedens van niet-naleving kunnen worden gemeld via het volgende formulier: https: //www.petalert.fr/fr-fr/question. Wij danken de Gebruiker bij voorbaat voor het melden om mogelijke fraude en/of misbruik te voorkomen.

11. PRIVACYBELEID

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Wij verbinden ons ertoe uw Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid en de wet, in het bijzonder de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens van 12 juni 1992.

11.1 VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verzamelen de Persoonsgegevens die je ons meedeelt, in het bijzonder wanneer je je registreert, betaalt voor onze diensten of gebruik maakt van het Platform. De verzamelde Persoonsgegevens omvatten in het bijzonder je naam, voornaam en contactgegevens (adres, e-mail, telefoonnummers, enz.), gebruikersnaam, wachtwoord, bankgegevens, enz.

Zoals veel websites verzamelen wij automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden. Deze gegevens omvatten IP-adressen (Internet Protocol), browsertype en -taal, Internet Service Provider (ISP), verwijzende en afgesloten pagina's, besturingssysteem, datum/tijd en gegevens met betrekking tot uw bezoek aan de site.

Als je deel uitmaakt van het Watcher-programma, kunnen we precieze locatiegegevens verzamelen, gebruiken en delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de realtime geografische locatie van je mobiele telefoon, zodat we je waarschuwingen kunnen sturen over verloren huisdieren in de buurt van waar je je bevindt.

11.2 DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten te verlenen en het Platform te exploiteren, signaleringen te verwerken en, indien nodig, onze schulden te innen.

Uw Persoonsgegevens worden ook statistisch en anoniem verwerkt om trends te ontdekken, zodat we het Platform kunnen verbeteren.

11.3 OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw Persoonlijke Gegevens worden niet gepubliceerd op het Platform, doorgegeven aan andere Gebruikers, derden of partners, of op de markt gebracht zonder uw toestemming.

We vestigen echter uw aandacht op het feit dat we verplicht kunnen worden om uw Persoonsgegevens vrij te geven (i) op grond van een wettelijke of reglementaire verplichting (en in het bijzonder op verzoek van accountants), of (ii) na een bevel van een gerechtelijke of administratieve autoriteit of (iii) in het kader van een gerechtelijk of administratief geschil waarbij ons bedrijf betrokken is, op voorwaarde dat een dergelijke vrijgave nuttig is voor de verdediging van de belangen van ons bedrijf.

11.4 GOOGLE ANALYTICS EN COOKIES

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet in staat bent om de volledige functionaliteit van het Platform te gebruiken. Door gebruik te maken van het Platform geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

11.5 BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij gebruiken erkende technische middelen om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te waarborgen tegen de risico's van onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of onbevoegd gebruik.

11.6 WAAR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

De Persoonsgegevens van gebruikers worden opgeslagen op servers in Zwitserland. U begrijpt en aanvaardt daarom uitdrukkelijk dat uw Persoonsgegevens naar het buitenland kunnen worden overgedragen, inclusief naar een ander land dan hierboven vermeld, waar de wetgeving mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau garandeert als de Zwitserse wetgeving. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat onze buitenlandse partners gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

11.7 HOE LANG WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In het bijzonder worden uw Persoonsgegevens bewaard zolang u een geregistreerde Bezoeker, Toeschouwer, Lid of Abonnee bent.

Als je niet (meer) een van deze statussen hebt, bewaren we je gegevens over het algemeen 12 maanden nadat ze zijn verzameld.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook voor langere perioden worden bewaard indien de wet dit vereist. Het bewaren van rekeningen en bepaalde boekhoudkundige documenten is bijvoorbeeld over het algemeen vereist voor een periode van 10 jaar.

Wij kunnen uw geanonimiseerde Persoonsgegevens ook voor een langere periode bewaren. Dergelijke geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden.

11.8 LINKS NAAR SITES GEPUBLICEERD DOOR DERDEN

Links naar websites waarvoor wij niet direct verantwoordelijk zijn kunnen aanwezig zijn op het Platform: dit privacybeleid is niet van toepassing op hen, tenzij anders aangegeven.

We wijzen daarom alle verantwoordelijkheid af voor de praktijken van deze derden met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens, en we nodigen je uit om je op de hoogte te stellen van hun beschermingspraktijken.

11.9 RECHT OP TOEGANG TOT EN RECTIFICATIE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als u uw Persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, stuur dan een schriftelijk verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs naar het adres vermeld in Artikel 15, of via de PetAlert messaging tool.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen waaruit het Platform bestaat en in het bijzonder de logo's, merken, namen, afbeeldingen en teksten zijn ons exclusieve eigendom, met uitzondering van de inhoud en teksten gepubliceerd door Gebruikers, die aan hen toebehoren.

Al deze elementen mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden of gedownload, op welke wijze dan ook en om welke reden dan ook, behalve voor de verspreiding van Waarschuwingen in overeenstemming met de Algemene voorwaarden of met onze uitdrukkelijke toestemming.

Niettemin mag u, onder de uitzondering voor privékopieën, een kopie van de pagina's van het Platform en de Algemene Voorwaarden bewaren voor strikt persoonlijk gebruik, voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u geen wijzigingen aanbrengt.

13. SCHORSING EN DEACTIVERING

Wij behouden ons het recht voor om een Alert, Commentaar of andere inhoud die je plaatst op het Platform te bewerken, op te schorten of te verwijderen, om welke reden dan ook.

We kunnen je profiel ook tijdelijk of permanent deactiveren, zonder voorafgaande kennisgeving, indien (i) je deze Algemene Voorwaarden, je Overeenkomst of een richtlijn of instructie van ons hebt geschonden, (ii) het materiaal dat je op of via het Platform hebt geplaatst in strijd is met de wet, deze Algemene Voorwaarden of anderszins schadelijk is voor onze reputatie of die van derden, (iii) indien daartoe bevolen door een bevoegde autoriteit of (iv) om technische redenen met betrekking tot onderhoud of aanpassingen aan het Platform.

14. DIVERSEN

14.1 TAAL

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Frans en vertaald in andere talen. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert de Franse versie.

14.2 DEELBAARHEID

Indien een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, zal deze, voor zover mogelijk, worden aangepast in plaats van geannuleerd om de intentie van de partijen zo goed mogelijk te respecteren. In elk geval zullen alle andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven voor zover ze verenigbaar zijn.

14.3 WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen, met name om ze in overeenstemming te brengen met wettelijke en reglementaire bepalingen. Gewijzigde versies worden van kracht zodra ze op onze site gepubliceerd worden. We nodigen je daarom uit om ze regelmatig te raadplegen voordat je het Platform gebruikt. De laatste versie is beschikbaar op de volgende link https://www.petalert.me/pages/general_terms.

14.4 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op de Algemene voorwaarden (en de Contracten) is het Zwitserse materiële recht van toepassing.

De bevoegde rechtbank is Leytron.

15. INFORMATIE / CONTACTEN

Als je vragen, verzoeken of klachten hebt, kun je contact met ons opnemen op het volgende adres:

PETALERT / Uzino Sàrl
Rue de la Sauge 55
CH-1912 Leytron
Zwitserland

De Algemene voorwaarden worden van kracht op 01.07.15.
Laatst bijgewerkt op 20.11.2023

Wacht niet

Zoek en publiceer uw alert nu